กิจกรรรมส่งเสริมหลักสูตร

 
บริการแนะแนวการศึกษาหรือปัญหาของนักเรียน
บริการด้านการพยาบาลรวมทั้งการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน - - - บริการห้องสมุด
บริการด้านโสตทัศนศึกษา
บริการสหกรณ์
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนคือ การเปิดร้านขายไอศกรีม
 

 

pradoo118.jpg (54822 bytes)

pradoo088.jpg (59388 bytes)

pradoo119.jpg (57595 bytes)

pradoo092.jpg (50598 bytes)

pradoo046.jpg (47104 bytes)

pradoo112.jpg (51925 bytes)